S investíciami ďalej zájdeš

Vyššie úroky obmedzili úverovú aktivitu domácností v závere roka, no dopyt v stavebníctve ostáva naďalej stabilný. V stavebníctve prevažujú pozitívne nálady, čo môže signalizovať vyššie investície hnané prostriedkami z fondov EÚ. Podobne ako rok 2015 je aj rok 2023 obdobím dočerpávania eurofondov z minulého programového obdobia, čo môže výrazne podporiť slovenskú ekonomiku. Či sa tieto očakávania naplnia bude počas roka indikovať najmä aktivita v stavebníctve.

Vyššie úroky zabrzdili úverovú aktivitu domácnosti, kedy objem nových úverov (bez refixácii) bol za posledné mesiace najnižší za posledné 4 roky. Pokles dopytu po hypotékach by sa mal odraziť na nižšom dopyte v stavebníctve, čo zatiaľ nepozorujeme. Opak je však pravdou a stavebníctvo podľa viacerých sentimentových indikátorov ako napr. množstva objednávok, či očakávaniach o budúcej zamestnanosti signalizuje pozitívny vývoj.

V tomto roku očakávame silný pozitívny šok do ekonomiky z dôvodu dočerpávania nevyužitých eurofondov z programového obdobia 2014-2020. Rast ekonomiky by mal hnať práve investičný boom, ktorý by sme mohli počas roka pozorovať najmä vo zvýšenej aktivite v stavebníctve. Predpokladáme, že sa bude opakovať história z roku 2015, kedy prebiehalo dočerpávanie eurofondov z programového obdobia 2007-2013, čo sa pretavilo aj do dynamického vývoja stavebníctva. Investície však môže brzdiť nedostatok pracovníkov, čo ako faktor obmedzujúci produkciu uviedlo v januári až 40% respondentov.

Pozorne sledujeme aj infláciu, ktorá by už mala byť za vrcholom a v tomto roku čakáme jej spomalenie. V januári boli spotrebiteľské ceny medziročne vyššie o 15,2 %, čo je o 0,2 p. b menej ako v decembri. Inflácia zvoľnila prvýkrát za posledné dva roky. K rastu najviac prispeli ceny spojené s bývaním (vrátane regulovaných cien energií), ceny potravín a ceny stravovania v školských a predškolských zariadeniach, ako aj v závodných jedálňach.

Autori

Autori