EKONOMICKÉ DÁTA A ŠTATISTIKY

Jednou z našich kľúčových činností je sledovanie a vyhodnocovanie vývoja slovenskej ekonomiky, fiškálnej politiky a reformného pokroku Slovenska. Za týmto účelom zverejňujeme časové rady a vývoj vybraných údajov, štatistík a indikátorov, ktoré spracovávame a využívame pri svojej práci. Monitorované oblasti rozdeľujeme do troch hlavných kategórií, ktorými sú makroekonomický vývoj, fiškálny vývoj vrátane vývoja daňových príjmov a oblasť štrukturálnych politík.

Makroekonomika

Dolujeme, analyzujeme a zverejňujeme vývoj vybraných kľúčových indikátorov v ekonomike.

Fiškálna a daňová politika

Monitorujeme zdravie a dlhodobú udržateľnosť verejných financií a prinášame komplexný pohľad do vývoja daňových príjmov od roku 1995.

Štrukturálne politiky

Pomocou súboru indikátorov monitorujeme progres v kľúčových štrukturálnych oblastiach identifikovaných v Národnom programe reforiem SR.