Čím starší, tým pracovitejší

Pretrvávajúcu silu trhu práce na Slovensku podporuje aj každým rokom rastúca participácia starších ročníkov. Darí sa nám lákať aj vysokoškolsky vzdelaných ľudí, no pri zapájaní mladších ročníkov máme stále rezervy. Svetový obchod opäť vysiela varovné signály výrazným nárastom cien kontajnerovej dopravy. Hoci stále nedosahujú pandemické výšiny, pokračujúci nárast môže ovplyvniť kurz menovej politiky v nasledujúcich mesiacoch.

Aj napriek zvýšeným odchodom do predčasného dôchodku miera participácie u produktívnej populácie nikdy nebola vyššia. Vlani malo alebo si hľadalo prácu až 76,5 % ľudí vo veku 15-64 rokov, čo je o takmer desatinu viac než v roku 2009 a o 2,5 % viac než pred pandémiou. Kým participácia ľudí v najproduktívnejšom veku 25-55 rokov je relatívne stabilná, najväčšie posuny v čase vidíme práve u najmladších a najstarších ročníkov. Menej priaznivým faktom je, že pri participácií mladých ľudí do 25 rokov Slovensko spolu s Bulharskom a Rumunskom ťahá za kratší koniec s participáciou o tretinu nižšou oproti priemeru EÚ.

Pracovná sila je dnes staršia, vzdelanejšia a chuť pracovať rástla viac v prípade mužov ako žien. Nepretržité zvyšovanie miery participácie je viditeľné najmä u starších ročníkov nad 55 rokov. Hlavným dôvodom je naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života. V najstaršej vekovej skupine nad 60 rokov však oproti priemeru EÚ stále zaostávame, čo je okrem iného dané aj nižším počtom rokov zdravého dožitia. V porovnaní s obdobím pred pandémiou na trh práce vstúpilo relatívne viac mužov ako žien[1] a viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí. V zapojení ľudí s tretím stupňom vzdelania patríme dokonca medzi lídrov v EÚ, kde až vyše 95 % z nich pracuje alebo si aktívne hľadá prácu.

Ceny kontajnerovej dopravy v poslednom mesiaci opäť stúpajú. Index cien kontajnerovej dopravy Drewry medziročne vzrástol o viac ako 150%. Pretrvávajúca kríza v Červenom mori núti lodných dopravcov k využívaniu alternatívnych prepravných trás, najmä okolo Mysu Dobrej Nádeje. To predlžuje a predražuje medzinárodnú lodnú dopravu. Zároveň sa ťažiská obchodu presunuli do rozdielnych prístavov, ktoré disponujú menšími kapacitami, čo tlačí ceny nahor. Problém zvýrazňuje aj rastúci dopyt po kontajneroch vplyvom prebiehajúceho oživenia vo svetovom obchode. Rizikom tohto vývoja je prípadná obnova inflačných tlakov, čo by mohlo oddialiť ďalšie uvoľňovanie menovej politiky.

[1] Zmena metodiky zahrnula okrem iného aj pridanie osôb na rodičovskej dovolenke do aktívnej populácie. To spôsobilo jednorazový nárast v participácii mladších žien do 40 rokov. My v aktuálnom monitore popisujeme údaje o participácii a aktívnej populácie očistené o túto metodickú zmenu, takže zarátavame rodičovské dovolenky aj do obdobia spred roku 2021.

Autori

Autori